Csónak- és kishajó bérleti szerződés

Csónak- és hajó bérleti szerződés

 

Amely létrejött egyrészről:

Név: Exedra-Bau Kft.

Cím: 6753 Szeged, Dobozi u. 14/b.

Adószám: 14391219-2-06

Képviseli a Foka ÖkoKikötő mindenkori alkalmazottja: ...............................................................

, mint Bérbeadó és

 

másrészről:

Név: ........................................................................                     e-mail: ........................................................................

Cím: .......................................................................                     Telefonszám: ............................................................

Szem. ig. szám: ...................................................... 

, mint Bérlő között a mai napon az alábbi feltételekkel.

1. A bérleti szerződés tárgya, a vízi jármű, az utasok és a vezető adatai:

 Mai napon Bérbeadó Bérlő részére bérletbe adja az alábbiakban meghatározott vízi járművet az alábbiakban részletezett feltételekkel.

 

Vízi jármű neve: ........................................................................

Vízi jármű típusa:  motoros csónak        /   motoros kishajó 

Vízi járműben szállítható személyek száma a vezetővel együtt:     4        / 6        / 8        / 12    

Kapitányt igényel:   igen             / nem 

A vízi járművet vezető adatai (amennyiben nem egyezik meg a Bérlő személyével):

 

Név: ..............................................................................       Név: ..............................................................................

Cím: .............................................................................       Cím: .............................................................................

Szem. ig. szám: ...........................................................        Szem. ig. szám: ...........................................................

 

2. Bérleti jogviszony időtartama:

A vízi jármű bérlete

2019. .......... hó .......... napján .............. h-tól – 2019. .......... hó .......... napján ................... h-ig, összesen ................ órára szól.

 

Amennyiben bérlő a vízi járművet a bérleti jogviszony idejét meghaladóan adja vissza Bérbeadó részére, köteles

- a vízi jármű harmadik (következő) személy általi további foglalása hiányában minden megkezdett óra után az árjegyzékben meghatározott első óra szerinti óradíját,

- a vízi jármű harmadik (következő) személy(ek) általi további foglalása(i) esetén annak teljes foglalási díját megfizetni.

A bérleti jogviszony kezdete:

- helyben történő foglalás esetén a bérleti szerződés a bérleti díj megfizetését követően, a vízi jármű átadás-átvételével kezdődik;

- előzetes foglalás esetén a bérleti díj megfizetését követően kezdődik.

 

A bérleti jogviszony megszűnése:

- a bérleti szerződés rendes esetben a vízi jármű visszavételével;

- előzetes foglalás esetén amennyiben a bérlő a vízi járművet a foglalásban megadott időpontot követő 5 percen belül nem vette át; (Ez esetben a bérleti díj nem jár vissza!)

- a bérleti jogviszony rendkívüli esetben akkor szűnik meg, amennyiben Bérbeadó megítélése szerint és bizonyíthatóan:

a) a vízi jármű vezetőjét a vízi jármű vezetésére alkalmatlannak ítéli meg,

b) a vízi jármű vezetője a hajózási szabályzat előírásait megszegi,

c) a bérlő, a vezető, vagy utasai a vízi járműben kárt okoztak, vagy viselkedésükkel várhatóan kárt okozhatnak,

d) a vízi járművet nem a jelen bérleti szerződésben meghatározott vezető vezeti,

e) a vízi járművön szállítható utasok száma vagy a vízi jármű terhelhetősége az 1. pontban megadottakat meghaladó mértékű;

- káresemény esetén a vízi jármű visszavételére és a jogviszony megszűntetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a károk felmérése és a károk összegének meghatározása és az 5. pontban meghatározott önrész jogos részének (károk összegének mértéke az önrész erejéig) megfizetése megtörtént;

 

3. Bérleti díj:

Bérbeadó az 1. pontban részletezett vízi jármű bérbeadási szolgáltatást a 2. pontban megadott időtartamra – mindenkor hatályos árjegyzék alapján - az alábbi díjért adja bérbe Bérlőnek:

................................................................... Ft, amely 27 % áfa-t tartalmaz

 

4. BérbeadÓ nyilatkozata:

A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező vízi járművet jogosult bérbe adni, annak műszaki állapota a hatósági előírásoknak megfelel, tiszta, hajózásra alkalmas, a szükséges, kötelező felszerelésekkel el van látva.

A vízi jármű felszerelésének jegyzéke jelen bérleti szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

 

5. Bérlő nyilatkozata:

A Bérlő és a vízi jármű vezetője jelen bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy:

- a vízi jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedéllyel (hajóleveles hajó esetén) rendelkezik,

- tud úszni, motoros vízi jármű vezetésében kellő gyakorlattal rendelkezik,

- a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet (hajózási szabályzat) előírásait ismeri,

- nincs kimerült vagy bódult állapotban,

(kimerült állapot: nem kielégítő pihenés vagy betegség miatt fellépő, a magatartási normától való eltérésben és a reakcióidő növekedésében megnyilvánuló állapot;

bódult állapot: alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében fellépő, külön jogszabályban meghatározottak és a kialakult gyakorlat szerint megállapítandó állapot)

- a vízi jármű paramétereiről, használatáról, felszereléséről, a biztonsági előírásokról szóló tájékoztatást megkapta, ill. megismerte és megértette, az erről szóló használati útmutatót, mely jelen bérleti szerződés 2 sz. melléklete átvette,

- meggyőződött a vízi jármű megfelelő, üzemkész műszaki állapotáról, üzemanyag tartályának és az akkumulátor rendszereinek töltöttségéről, ill. a tervezett víziútra való elégséges mennyiségéről, a szükséges mentőeszközök és kötelező felszerelések megfelelő mennyiségéről és műszaki állapotáról,

- a vízi járművel bejárható vízterület határairól, az aktuális és várható időjárási viszonyokról és azok hajózást befolyásoló tulajdonságairól szóló tájékoztatást megkapta, ill. megismerte és megértette,

- a bejárható vízterület (víziút) aktuális geometriai paramétereiről, (aktuális vízállással összefüggő vízmélységi és szabad űrszelvény magassági adatok) vízföldrajzi adottságairól, vízállásról, vízfolyási sebességéről, a rejtett veszélyforrásokról, a víziútra szóló aktuális hirdetményekről szóló írásos tájékoztatót megismerte és megértette. A vonalismereti tájékoztatót, mely jelen bérleti szerződés 3 sz. melléklete átvette.

- ezúton hozzájárulok, hogy a fent megadott e-mail címemre a Foka ÖkoKikötő a szolgáltatásaival kapcsolatosan részemre hírlevelet küldjön:  igen        / nem 

 

6. Bérlő kártérítési felelőssége:

A Bérlő tudomásul veszi, hogy önhibájából, ill. a vízi jármű vezetője és utasai hibájából a vízi járműben, a Foka ÖkoKikötőben és a kikötőben tartózkodó egyéb vízi járművekben, ill. harmadik személlyel szemben okozott, keletkezett károkért, teljes körű felelősséggel tartozik.

Az okozott károk kártérítési összegének költségviselése Bérlőt terheli. Az okozott károk felmérése, elszámolása a vízi jármű visszaadásakor írásban felvett jegyzőkönyvvel történik.

A vízi jármű visszaadása az átvétel helyén, leltár és műszaki állapot ellenőrzése mellett történik.  Az átadás-átvétel helyszínére külön díjért lehetséges más kikötőben is megállapodni.

 

7. Vízi jármű vezetésére való alkalmasság

A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége bemutassa szakértelmét a hajó biztonságos kezelésében. A próbahajózás a bérleti idő részét képzi. Amennyiben a Bérlő nem tudja a hajós tudásáról meggyőzni a Bérbeadót a Szerződés a bérleti díj visszafizetése nélkül érvényét veszti, vagy a Bérlő meggyőző tudású felelős hajóvezetőt kér fel, vagy a Bérlő költségére a Bérbeadó hajóvezetőt biztosít.

 

8. Bérbeadás egyoldalú megtagadása

Bérbeadó a vízi jármű bérbeadását rajta kívülálló okok fennállása miatt, mint:

- hajózásra veszélyes időjárási körülmények,

- áradás, nagymértékű uszadék levonulás,

- jégzajlás,

- vízi jármű műszaki állapota,

- megadott vezető(k) alkalmatlansága,

- jelen bérelti szerződés bármely pontjának megsértése

bármikor megtagadhatja. Ebben az esetben a Bérbeadó az esetlegesen befizetett foglaló/előleg visszafizetésére nem kötelezhető, a bérlésre a Felek közös megegyezéssel új időpontot jelölhetnek ki.

Jelen bérleti szerződés két példányban készül, melyet felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt írnak alá.

 

9.  MELLÉKLETEK                                                                                                        

1. sz. melléklet – vízi jármű felszerelésének jegyzéke                                                      .............................................................

2. sz. melléklet - használati útmutatót                                                                                                        Bérlő

3. sz. melléklet - vonalismereti tájékoztatót                                                                    

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             ..............................................................

Szeged, 2019.  ...................................................   .............                                                                          Bérbeadó
 

 

Új Széchenyi Terv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat

Exedra-Bau Kft.

6753 Szeged, Dobozi u. 14/b.
Telefon: 20/499-0897
Email: info@okokikoto.hu

Szeged, Felső Tisza-part -"a vizitelep mellett"
Koordináták: 46° 15' 24,39'' É - 20° 10' 28,06'' K