Kajak-kenu bérleti szerződés

Kajak-kenu szerződés

 

Amely létrejött egyrészről:

Név: Exedra-Bau Kft.

Cím: 6753 Szeged, Dobozi u. 14/b.

Adószám: 14391219-2-06

Képviseli a Foka ÖkoKikötő mindenkori alkalmazottja: ...............................................................

, mint Bérbeadó és

 

másrészről:

Név: ........................................................................                        e-mail: ........................................................................

Cím: .......................................................................                         Telefonszám: ............................................................

Szem. ig. szám: ...................................................... 

, mint Bérlő között a mai napon az alábbi feltételekkel.

1. A bérleti szerződés tárgya:

 Mai napon Bérbeadó Bérlő részére bérletbe adja az alábbiakban meghatározott vízi sporteszközt az alábbiakban részletezett feltételekkel.

Vízi sporteszköz típusa: kajak / kenu

 

2. Bérleti jogviszony időtartama:

A vízi jármű bérlete

2016. .......... hó .......... napján .............. h-tól – 2016. .......... hó .......... napján ................... h-ig, összesen ................ órára szól.

 

Amennyiben bérlő a vízi járművet a bérleti jogviszony idejét meghaladóan adja vissza Bérbeadó részére, köteles

- a vízi sporteszköz harmadik személy általi további foglalása hiányában minden megkezdett óra után az árjegyzékben meghatározott első óra szerinti óradíját,

- a vízi sporteszköz harmadik személy(ek) általi további foglalása(i) esetén annak teljes foglalási díját megfizetni.

 

3. Bérleti díj:

Bérbeadó az 1. pontban részletezett vízi jármű bérbeadási szolgáltatást a 2. pontban megadott időtartamra – mindenkor hatályos árjegyzék alapján - az alábbi díjért adja bérbe Bérlőnek:

 

................................................................... Ft (bruttó) amely 27 % áfa-t tartalmaz

 

4. Bérlő nyilatkozat:

A Bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy:

- tud úszni, motoros vízi sporteszköz vezetésében kellő gyakorlattal rendelkezik,

- a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet (hajózási szabályzat) előírásait ismeri,

- nincs kimerült vagy bódult állapotban,

(kimerült állapot: nem kielégítő pihenés vagy betegség miatt fellépő, a magatartási normától való eltérésben és a reakcióidő növekedésében megnyilvánuló állapot;

bódult állapot: alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében fellépő, külön jogszabályban meghatározottak és a kialakult gyakorlat szerint megállapítandó állapot)

 

- a vízi sporteszköz paramétereiről, használatáról, felszereléséről, a biztonsági előírásokról szóló tájékoztatást megkapta, ill. megismerte és megértette,,

- meggyőződött a vízi sporteszköz megfelelő, üzemkész műszaki állapotáról, a szükséges mentőeszközök és kötelező felszerelések megfelelő mennyiségéről és műszaki állapotáról,

- a vízi járművel bejárható vízterület határairól, az aktuális és várható időjárási viszonyokról és azok hajózást befolyásoló tulajdonságairól szóló tájékoztatást megkapta, ill. megismerte és megértette,

- a bejárható vízterület (víziút) aktuális geometriai paramétereiről, (aktuális vízállással összefüggő vízmélységi és szabad űrszelvény magassági adatok) vízföldrajzi adottságairól, vízállásról, vízfolyási sebességéről, a rejtett veszélyforrásokról, a víziútra szóló aktuális hirdetményről szóló írásos tájékoztatót, ill. a vonalismereti tájékoztatót megismerte és megértette.

- ezúton hozzájárulok, hogy a fent megadott e-mail címemre a Foka ÖkoKikötő a szolgáltatásaival kapcsolatosan részemre hírlevelet küldjön:  igen        / nem 

 

5. Bérlő kártérítési felelőssége:

A Bérlő tudomásul veszi, hogy önhibájából, ill. a vízi sporteszköz vezetője és utasai hibájából a vízi sporteszközben, a Foka ÖkoKikötőben és a kikötőben tartózkodó egyéb vízi járművekben, ill. harmadik személlyel szemben okozott, keletkezett károkért, teljes körű felelősséggel tartozik.

A vízi sporteszköz visszaadása az átvétel helyén, leltár és műszaki állapot ellenőrzése mellett történik.

Jelen bérleti szerződés két példányban készül, melyet felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt írnak alá.

 

Szeged, 2016.  .........................................   .............
 

 

 

 

           ..............................................................                                 ........................................................
                                      Bérlő                                                                             Bérbeadó

 

Új Széchenyi Terv

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat

Exedra-Bau Kft.

6753 Szeged, Dobozi u. 14/b.
Telefon: 20/499-0897
Email: info@okokikoto.hu

Szeged, Felső Tisza-part -"a vizitelep mellett"
Koordináták: 46° 15' 24,39'' É - 20° 10' 28,06'' K